Copyright 2024 - Hospicjum Dziecięce

 

STATUT FUNDACJI

Tekst jednolity1

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zwane dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Rep. Nr 2039/2014 sporządzonym przed notariuszem Izabelą Majocha w jej Kancelarii Notarialnej w Częstochowie w dniu 26.09.2014r. i działa na podstawie Ustawy
o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U.Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele jest Minister Zdrowia.

§ 7

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może posiadać oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń na terenie kraju oraz poza jego granicami.

§ 9

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział II

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie hospicyjnej opieki nad dziećmi, poprzez edukację
  i rozpowszechnianie idei hospicyjnej,

 2. pozyskiwanie funduszy w celu wsparcia opieki hospicyjnej nad dziećmi,

 3. pozyskiwanie funduszy dla dzieci osieroconych,

 4. działalność charytatywna polegająca na wsparciu rzeczowym i finansowym dzieci nieuleczalnie chorych ich rodzin oraz dzieci osieroconych,

 5. poprawa jakości życia dzieci nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie choroby pozostających pod opieką hospicjum stacjonarnego oraz w warunkach domowych,

 6. organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych,

 7. organizowanie wyjazdów kolonijnych i zimowisk dla dzieci nieuleczalnie chorych i osieroconych,

 8. pomoc psychologiczna dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych,

 9. działalność na rzecz perinatalnej opieki hospicyjnej.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. opiekę nad dziećmi wymagającymi opieki hospicyjnej,

 2. pomoc rodzinom dzieci pozostających pod opieką hospicyjną,

 3. działanie na rzecz zmiany i ulepszenia przepisów regulujących opiekę hospicyjną nad dziećmi,

 4. działanie na rzecz poprawy warunków życia dzieci nieuleczalnie chorych, dzieci osieroconych i ich rodzin,

 5. organizowanie oraz wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej,

 6. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,

 7. współpraca z samorządem lokalnym w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,

 8. skupienie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk nauki, kultury i oświaty w kraju i za granicą.

 

§ 12

Fundacja nie prowadzi jakiejkolwiek działalności politycznej oraz w żaden sposób nie wspiera osób fizycznych ani prawnych w prowadzonej przez nich działalności tego rodzaju.

 

§ 12a

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

a. opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

b. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z PKD),

c. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD),

d. praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z PKD),

e. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD),

f. praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C PKD),

g. działalność paramedyczna (86.90.D PKD),

h. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD),

i. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD),

j. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),

k. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),

l. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD).

3. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

a. praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z PKD),

b. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD),

c. praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C PKD),

d. działalność paramedyczna (86.90.D PKD),

e. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD),

f. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),

g. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

5. Fundacja uzyskaną nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

§ 12b

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Zabroniony jest zakup przez Fundację towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki pieniężne określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz wszelkie ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,

 

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, w tym ze strony Fundatora, spadków, zapisów krajowych
  i zagranicznych,

 2. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

 3. odsetek bankowych,

 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IV.

ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.

 2. Rada Fundacji.

§ 18

    1. Rada Fundacji składa się od 1 do 15 członków. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator lub Członkowie Rady Fundacji większością 2/3 głosów za zgodą Fundatora.

 1. Członkowie Rady Fundacji powoływani są z grona osób fizycznych, przedstawicieli osób prawnych oraz innych osób fizycznych, które:

 1. ze względu na swoją dotychczasową działalność, w tym działalność społeczną, wiedzę i umiejętności są osobami zapewniającymi realizację celów Fundacji, lub

 2. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, lub

 3. zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, lub

 4. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§ 19

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady Fundacji.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, lub przez Fundatora.

§ 20

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika z przepisów Statutu. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.

§ 21

Rada Fundacji wybiera z grona członków Rady Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji może wybrać również Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

W przypadku gdy Rada Fundacji liczy powyżej 5 członków, wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza jest konieczny.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.

 2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu, listami poleconymi lub drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia zgody i wskazania adresu mailowego) wysłanymi na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem.

 3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący (gdy jest powołany) lub z ich upoważnienia inna osoba.

 4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu i Fundator.

 5. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby
  i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.

 6. Udział osób wymienionych w pkt 4 i 5 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 23

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. Ustalenie treści Statutu.

 2. Zmiana treści Statutu.

 3. Wybór członków Rady Fundacji.

 4. Odwołanie członków Rady Fundacji z ważnych powodów.

 5. Powołanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

 6. Wyrażanie zgody na wybór przez Radę Fundacji nowych członków Rady Fundacji.

 7. Wyrażanie zgody na decyzje Rady Fundacji w przypadkach określonych
  w § 24 Statutu.

§ 24

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Dobór w drodze kooptacji poszczególnych członków Rady Fundacji, wybór jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz ustalenie liczby członków Rady, za zgodą Fundatora.

 2. Odwoływanie członków Zarządu z przyczyn określonych w Statucie.

 3. Ustalanie organizacji pracy Zarządu.

 4. Ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

 5. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją, za zgodą Fundatora.

 6. Decyzja o likwidacji Fundacji, za zgodą Fundatora.

 7. Ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.

 8. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji.

 9. Inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji celów statutowych Fundacji.

 10. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji.

 11. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów w tym planów finansowych
  i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji.

 12. Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji, za zgodą Fundatora.

 13. Opiniowanie programów działań.

 14. Proponowanie zmian Statutu.

 15. Inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji celów statutowych Fundacji.

 16. Inne sprawy wskazane w Statucie.

§ 25

Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu
i pracowników Fundacji.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.

 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji wybiera Fundator.

 3. Fundator przy powołaniu poszczególnych członków Zarządu może określić, że będą oni pełnili funkcję Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu lub Skarbnika Zarządu.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania bądź śmierci.

 5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

  1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

  2. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,

  3. uporczywego niepełnienia obowiązków członka Zarządu,

  4. nienależytego wypełniania funkcji przez członka Zarządu,

  5. istotnego naruszania postanowień Statutu.

 6. Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu z powyższych przyczyn może odwołać również Fundator.

§ 27

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone Statutem dla innych organów Fundacji,
a w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.

 2. Opracowanie wieloletnich i rocznych strategii i programów działania Fundacji

 3. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

 5. Organizowanie i nadzorowanie działalności Fundacji.

 6. Decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku.

 7. Ustalanie regulaminu wewnętrznej pracy biura.

 8. Przedstawianie Radzie Fundacji do zatwierdzenia decyzji w sprawach:

 1. rocznych planów w tym planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań,

 2. kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności Fundacji.

§ 28

Poszczególni członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie lub zwrot kosztów działalności w Zarządzie wyłącznie za zgodą Rady Fundacji.

 

§ 29

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji łącznie z drugim członkiem Zarządu.

§ 31

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu Fundacji.

§ 32

Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Zarząd Fundacji a w sprawach dotyczących członków Zarządu Rada Fundacji albo osoba upoważniona przez Radę Fundacji.

 

§ 33

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz
w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

§ 35

1. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni Prezes Fundacji
a w przypadku rezygnacji inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej a w przypadku gdyby Stowarzyszenie utraciło status organizacji pożytku publicznego innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych
w niniejszym Statucie.

§ 36
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

 

 

 

1 Tekst jednolity uwzględniający zmianę z dnia 23 listopada 2021 r. (uchwała 2/11/2021)